حکایت ، داستان ، داستان اعرابی ، داستان مرد فیلسوف نما ، داستان اعرابی و مرد فیلسوف نما ، اعرابی و مرد فیلسوف نما ، بادیه ، عرب صحرانشین ، بار شتر

دانلود آهنگ جدید

ایمیل پشتیبانی سایت : hamid.hajisafari@gmail.com

به دلیل به روز بودن روزانه سایت از صفحات دیگر هم استفاده کنید

داستان اعرابی و مرد فیلسوف نما

26

عرب صحرانشینی بر شتر دو لنگه، جوال بار كرده و خود بر روی آن نشسته بود. اتفاقا مردی فیلسوف نما و پر حرف که پیاده همراه او شده بود از او پرسید : «وطن تو کجاست ؟»

عرب بادیه نشین جواب داد : «بادیه …»

فیلسوف نما : «در این دو لنگه جوال چه داری ؟»

اعرابی : «در یک لنگه گندم و در لنگه ی دیگر ریگ.»

فیلسوف نما : «چرا ریگ بار کردی ؟»

اعرابی : «تا آن لنگه جوال سنگینی نکند و نیفتد.»

فیلسوف نما : «عقل حکم می کند که نیمی از گندم را در لنگه ی دیگر بریزی که هم دو لنگه هم اندازه شود و هم بار شتر زیاد نشود.»

ادامه مطلب